Przejdź do treści

30-dniowe nabożeństwo (nowenna) ku czci św. Józefa

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące  Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.  Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez  trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty  Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką,  Najświętszą Maryją Panną. Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski  będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego  Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to  wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”. Święty Józef może wyprosić dla nas więcej  łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź  świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna  będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do  spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy  z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich  łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa  ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych. Jeśli  spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również  nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki.  Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na  drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania (również na zakończenie Nowenny): 

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa 
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny, 
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi 
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy). 

******** 

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA (modlitwy na każdy dzień Nowenny) 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen. 
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na  początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za  obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami). 

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą.  Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór  Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary  i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy,  aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym  święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia  z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł  pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. 

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem  przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami. Potężny Patriarcho, jak  w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty  podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko  wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło  mistycznego księżyca – Maryi. Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby  pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za  przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie  piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie  wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością  pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak  doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci  posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie. I tak jak Józef, syn  Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich  przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty  Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje  wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego  na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili  śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki. 

MODLITWY 

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne  Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który  karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród  świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś  wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet  trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków  pragnęło choćby tylko zobaczyć. O święty Józefie, ratuj moją duszę  i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę… (Należy wymienić swoją prośbę). Uproś także dla dusz czyśćcowych  ulgę w ich cierpieniu. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna  i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie,  najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po  tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest  nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Do Ciebie, święty Józefie,  zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na  całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których  pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg  obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci  moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy,  wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa  o wstawiennictwo za mną. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) 

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie  Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej  opieki, Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości  święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek,  nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu  i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed  Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo  w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana  czcicielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość  waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do  Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą  wysłuchane”. 

O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą  w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby  dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec  Boga miej litość nade mną. 
Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania. Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi. 
Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie. 
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie. 
Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną. 
Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce. 
Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie. 
Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie. 
Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą. 
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen. 

Chwała Ojcu… (3 razy) 

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do  Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni,  opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali  pomoc w swoich potrzebach. Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym  był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie  został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to,  pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie,  mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen. Chwała  Ojcu… (3 razy) 

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego  Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię  Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej  obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod  opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo  i wysłuchaj mej prośby. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy) 

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi  przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki. 

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ 

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty  naśladował. 
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie  i cierpieniu. 
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych  prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu  dobra. 
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od  przywiązania do rzeczy światowych. 
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich  okazji do grzechu. 
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania  w wierze aż do końca. 
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać,  a moje usta Ciebie chwalić. 
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie  śmierci. 
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie.  Amen. 
Chwała Ojcu… (3 razy) 

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi,  mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby  ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc,  pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie  odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją  przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. 

b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi,  Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną.  Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje  modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie  przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech  wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego  zbawienia. W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić  Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen. 

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święty Józefie, 
Przesławny Potomku Dawida, 
Światło Patriarchów, 
Oblubieńcze Bogarodzicy, 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, 
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, 
Głowo Najświętszej Rodziny, 
Józefie najsprawiedliwszy, 
Józefie najczystszy, 
Józefie najroztropniejszy, 
Józefie najmężniejszy, 
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy, 
Zwierciadło cierpliwości, 
Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących, 
Ozdobo życia rodzinnego, 
Opiekunie dziewic, 
Podporo rodzin, 
Pociecho nieszczęśliwych, 
Nadziejo chorych, 
Patronie umierających, 
Postrachu duchów piekielnych, 
Opiekunie Kościoła świętego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,  Panie. 

P.: Ustanowił go panem domu swego. 
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś  świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,  spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na  jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY 

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę  i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze  płaszczem swej opieki. Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę:  wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.  Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół  widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie.  Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie  w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego  Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz  do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy. Udziel  mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz  mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być  wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen. 

Święty Józefie, niewinny i czysty, pozwól mi być Twym dzieckiem.  Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy, abym pozostawał w stanie łaski  Bożej. Święty Józefie, Opiekunie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny bądź moim przewodnikiem i doradcą, pomóż mi pozostać wiernym  Bogu. 

Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu i Synowi… 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Na wieki wieków. Amen.

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa 
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny, 
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi 
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).